حسین امیرپور

حسین امیرپورمنو ببخش اگه موهام امروزی نیست

اگه حرفام از روی دلسوزی نیست

اگه مثل تو شاد نسیتمو

اگه اهل ترانه های پاپ نیستمو