زندگی زیباست؛ گنجینه ای از بهترین ها

زندگی زیباست؛ گنجینه ای از بهترین هامنو ببخش اگه موهام امروزی نیست

اگه حرفام از روی دلسوزی نیست

اگه مثل تو شاد نسیتمو

اگه اهل ترانه های پاپ نیستمو