زندگی زیباست؛ گنجینه ای از بهترین ها

زندگی زیباست؛ گنجینه ای از بهترین هاهیچ بارانی

رد پایت از کوچه های قلبم پاک نمی شود...

پس تنها ادامه می دهم

در زیر باران....

حتی به درخواست چتر هم جواب رد می دهم

می خواهم تنهاییم را به رخ این هواے دو نفره بکشم!!