زندگی زیباست؛ گنجینه ای از بهترین ها

زندگی زیباست؛ گنجینه ای از بهترین هالعنـــــــــــــــت به همه ضرب المثل های جهان
که هروقت لازم شان داری
برعکس از آب درمی آینــــــــــــد
مثلا همین حــــــــــــــــــــالا
که من تو را می خواهم
و طبق معمول
خواستن نتوانستن استـــــــــــــــــــ...