حسین امیرپور

حسین امیرپور

همه فکراتو بکن..

همه راهاتو برو..

همه دوراتو بزن..

حستو تجربه کن با همه اونایی که میمیرن برات..

 ولی وقتی برگشتی مردن حس منم بزار رو تجربه هات.